Az OMIKE irodalma

Az OMIKE publikációi

Cultur-Almanach szerk. Hevesi Simon ; kiad. az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület.  Bp. Jókai Ny. , 1910. 

Cultur-Almanach II. szerk. Hevesi Simon ; kiad. az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület.  Bp. Jókai Ny. , 1912.

1914-1916 A Magyar Zsidó Hadi Archivum Almanachja (Szerk:Dr.  Hevesi Simon, Tiszasülyi Polnai Jenő, Patai József), Budapest, 1916. Dr. Weiller Ernő: Az Omike-Mensa-Académia hadi működése 1914-1916. években, 147-150.p.

A magyar zsidó képzőművészek grafikai munkái.(OMIKE összeállítás)  Budapest, Stemmer 1924.

Hagada. ford: hevesi Ferenc, Zádor István rajzaivalBudapest : Stemmer, 1924

Dr. Weiller Ernő: Az OMIKE húszéves története. Budapest, Fővárosi Nyomda Rt (1929?)

Silberfeld Jakab: Harsonazengés II. Felolvasások, beszédek, imák. Békéscsaba Corvina Nyomda, [1929.] 

Ankét a kitérésekről / Kiss Arnold, Gartner Pál, Sass Irén. Bp. OMIKE , 1931. /OSZK 11.608/2/

Ankét az önantiszemitizmusról / előadják Hevesi Simon, Kecskeméti György [et al.]. Bp. OMIKE , 1931. /OSZK 11.608/1/

Silberfeld Jakab: Eszmék és eszmények OMIKE Békéscsabai fiókja, 1931

Ankét a zsidóság hivatásáról : (válasz a Skót missziós előadásokra) / Hevesi Illés, Kálmán Ödön, Osztern Lipót. Bp. OMIKE , 1932. /OSZK 11.608/5/

Hitvédelem : a "Magyar zsidó szemle" hitvédelmi kiadványa / szerk. Friedmann Gyula. Bp. OMIKE 1931. /OSZK Törzsgyűjtemény HB 16.945/x/

Ankét a zsidóság szerepéről a világpolitikában / előadják Gál Jenő, Sós Endre [et al.]. Bp. OMIKE , 1932. /OSZK 11.608/4/

Ankét a vegyes házasságokról / Grossmann Zsigmond, Szőke Sándor, Naményi Lajos. Bp. OMIKE , 1932. /OSZK 11.608/3/

Silberfeld Jakab: A zsidó vallásbölcsészet története. Békéscsaba : Az OMIKE békéscsabai fiókjának kiad., 1933

Évforduló, Az Omike Kultúrtanácsának kiadványa, 1941

Magyar Zsidók Naptára, OMIKE-sajtócsoport kiadása, 1941.

100 év zsidó-magyar költői. Kiadja az OMIKE Kulturtanácsa (1942?)

Magyar Zsidók Naptára, OMIKE-sajtócsoport kiadása, 1942.

Rónai Mihály András: Anthologia Coacta. Bp. OMIKE 1943.

Magyar zsidók könyve. 1943—5703. Bp. OMIKE. sajtócsoport. Faragó Imre kvny. Kispest.
1943. 

 

Könyvek, könyvrészletek az OMIKÉ-ről

Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története. Könyvértékesítő vállalat, Bp. 1986. (Az 1922-es kiadás bevezető fejezettel módosított kiadása) 372-373.p.

Emlékkönyv Dr. Hevesi Simon pesti vezető főrabbinak, papi működése negyvenedik évfordulójára (szerk.: Dr. Guttmann Mihály, Dr. Lőwinger Sámuel, Dr. Hevesi Ferenc, Dr. Friedman Dénes) Budapest, 1934.: Dr. Buday-Goldberger Leó: Hevesi Simon és az Omike 5-6.p.

Magyar Zsidók Naptára 1941- 5701: Az Omike művészakciója 85-87.p.

Fiatalok művészete (szerk: Varga Sándor) Zsidó Fiatalok Szellemi Közössége Kiadás (1942?)

Komlós Jenő: A zsidó fájdalom könyve. Saját kiadás. 1942. 87-89, 157-161

Írók, színészek, énekesek és zenészek regényes életútja a Goldmark-teremig / az OMIKE színháza és művészei ; szerk. sajtó alá rend. és kiad. Lévay Jenő. Bp. 1943. 

A 100 éves Kiss József és egyéb glosszák - Berend László jegyzetkönyve/Az OMIKE képzőművészeti kiállításán. Áriel. Bp., 1943. 23-24.p.

Gellért Lajos: Nyitott szemmel Budapest, Bibliotheca, 1958. 200.p

Bálint Lajos: A száműzöttek színháza. Művészbejáró. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. 242-248 p.

Gonda, Moshe Élijáhu (László): A debreceni zsidók száz éve. A mártírhalált halt debreceni és környékbeli zsidók emlékére (Tel-Aviv, 1967) 156-147, 175, 194

Kodály Zoltán: Visszatekintés. Bp. Zeneműkiadó, 1974. II. kötet, 496-497.p.

Alpár Ágnes: A fővárosi kisszínházak műsora a Táliától a felszabadulásig 1904-1944 (Adattár) /Színháztörténeti füzetek 56. szám/  Magyar Színházi Intézet, Budapest 1974. (127-135 p.)

Magyar Bálint: A Vígszínház története. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1979.

Cenner Mihály: „Én a komédiát lejátsztam, mulattattam, de nem mulattam” A száműzöttek színháza. Vezető a Bajor Gizi Múzeum kiállításához. Szerk.: Gobbi Hilda. Magyar Színházi Intézet Bp., 1981.

Somorjai Olga: Beregi Oszkár (Szerepkatalógus) /Színháztörténeti füzetek 72. szám/ Magyar Színházi Intézet, Budapest, 1983.

Füzesi Róbert: Színház az árnyékban (Kolibri Könyvkiadó Kft), 1990

Csorba László: Zsidó szellemi élet a huszas-harmincas évek Magyarországán /In: Hét évtized a hazai zsidáság életében/ MTA Filozófiai Intézet, Bp. 1990.

Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1926-1945. Budapest, Századvég Kiadó, 1992. 180.p.

20. századi magyar alternatív műhelyiskolák, Kassák Emlékmúzeum, 1991.

Randolph L. Braham: A népirtás politikája (A Holocaust Magyarországon) Bp. Belvárosi Könyvkiadó. 1997. 86.p.

„Ősi hittel, becsülettel a hazáért!” OMIKE Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület 1909-1944. Szerk.: Horák Magda. Budapest, Háttér Kiadó 1998.

Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem (Zsidó vallási irányzatok Magyarországon, 1868-1950) Bp. Balassi Kiadó, 1998. 230-231.p.

Simon Géza Gábor: Magyar  jazztörténet, Budapest, 1999. 117-118.p.

Kereskényiné Cseh Edit: Adatok a Békés megyei zsidó hitközségek történetéhez. In: Világnak világa. Egyházak a Körösök vidékén (Gyulai katalógusok 8. Gyula, 2000) 95.p.

K. Cseh Edit: A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai : dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 21. Gyula, 2002) • DOKUMENTUMOK • Egyesületek, hitközségek alapszabályai

Irás Katalin: A Terézkörúti Színpad színházi részvénytársaság 363-395 In: Tanulmányok Budapest Múltjából 31. (2003) Szerk.: Holló Szilvia Andrea • VÁROSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK Budapesti Történeti Múzeum

Kiss Zsuzsanna: Művészet és oktatás az OMIKÉ-ben.In: Reform, Altrenatív és Progresszív Művésziskolák 1896-1944.  Szerk.: Köves Szilvia. Magyar Iparművészeti Egyetem, 2003.

Benedek Katalin: Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955 alkotói pályájának főbb állomásai (Békéscsaba, 2005) 40.p.

Magyar szÍnháztörténet 1920-1949 (2006?) http://tbeck.beckground.hu/szinhaz/index.htm

Balogh, André: Az OMIKE (Adalékok egy kulturális egyesület történetéhez) Ezredvég, 2006. 8-9. 75-77.p

Barabás Györgyi: Magyarországi zsidó hitközségek. egyletek, társulatok alapszabályai. Bp. Judaisztikai Kutatóközpont, 2007.

Komor Ágnes: Apám, Komor Vilmos. Balassi Kiadó, 2009

S. Nagy Katalin: Más -Kor (Festők, képek, kiállítások) /Van-e magyar-zsidó képzőművészet?, illetve Holocaust a magyar képzőművészetben 1938-1945 (3)/ Bp. Gondolat Kiadó 2009. 103-120.p. valamint 140-162 p.

Garics Erika: Az OMIKE tevékenységének és hatókörének elemzése : az egyesület megalapításától feloszlatásáig (1909-1944) / Garics Erika; Hasznos Judit. – (közvetítések). 
In: Tömegek és ünnepek : a nyilvánosság rítusai a közép-európai modernségben / szerk. Csúri Károly, Orosz Magdolna, Szendi Zoltán. – Budapest : Gondolat, 2009,  253-265.p.

Bársony Péter: A vészkorszak magyar muzsikus áldozatai Kézirat, 2011(?)

Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. Pozsony, Kalligram 2012. 573-574.p.

Tallián Tibor: Magyar képek. Magyar zsidó zeneszerzők bemutatói, 1940-1944. Balassi Kiadó, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutató központ  75-80

Guba Ildikó: "A halál nem program". Buday-Goldberger Leó élete. Óbudai Múzeum, 2015. 71-76.

20. századi magyar alternatív műhelyiskolák. In: Kassák Múzeum kiállítási katalógusa ??

Kozák Gyula: A szabadság kicsiny szigete. Balassi Kiadó 2015.

Harsányi László: Minerva a gettóban. Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület (OMIKE) Művészakciója, 1939-1944. In: A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából. (Szerk: Molnár Judit) Balassi Kiadó, 2017  77-88.p.

Harsányi László: A fényből a sötétbe. Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület évtizedei 1909-1951. Napvilág Kiadó, 2019.

 

Folyóirat publikációk az OMIKÉ-ről

Acsay László: Diákszociális intézményeink. Magyar Szemle, 1931. 71-72.p.

Magyar Bálint: A magyar Színészet kétszáz éve, 21. Jobbratolódás, Népszava, 1973. december 29. 3.p

Négy zsidó évkönyv a háború éveiből (1939-1944) Vigilia, 1982. 850-851

Pataki Gábor - György Péter: Ámos Imre naplója. Ars Hungarica, 1984. 1-2 szám  108-132

Dokumentumok a Jannus Pannonius Múuembna II. Ernster Dezső beszél. (1978) Jannus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1991.

Horák Magda: Színház a gettóban. MIOK Évkönyv. Szerk.: Scheiber Sándor. 1983/1984 (167-199 p.)

Somogyi László: A kar mestersége. Magyar Zene, 1988. június 219-220

Kertész Iván: Emlékeim az OMIKE operaelőadásairól. Szombat, 1990. 6. 24.p

Breuer János: "Kiátkozott zene" Magyarországon. Muzsika, 1993. február 1. 28-29. p

Lackó Miklós: Zsidók a budapesti irodalomban (1890-1930). Budapesti Negyed 8. (1995/2)

Tallián Tibor: Az OMIKE művészakció operaszínpada 1940-1944. Muzsika, 1996. 1. 14-18.p

Cenner Mihály: A száműzöttek színházáról : Az OMIKE Művészakció (1939-1944) I-II. Operaélet, 1996. 4. 26-32.p; 5. 26-31.p

Révész Sándor: Aczél György. Kezdetben Új Írás 1966 7. 94-105

Polovitzer Edina, Makki Marie-Rose: Őszinte szívvel belesimulni. Hetek IV. évfolyam 2. szám 2000. január 8.)

Horák Magda: Kirekesztetten is előítélet nélkül (Az OMIKE művészakció) ..... 105-113.p

S. Nagy Katalin: A képzőművészpálya mint asszimilációs lehetőség a 19. század végén, 20. század elején. Budapesti Negyed 2008. nyár 385-419.p.

Széchenyi Ágnes: Vészi József a műhelyteremtő és dinnasztia alapító (1858-1940). Budapesti Negyed 2008. 60. 1-29.p

Hasznos Judit – Garics Erika: Száz éves az OMIKE. Remény, 2009. tavasz

Székely György: Színházi levlap - történelmi háttérrel. Criticai Lapok 2009. 7-8.

Halász Tamás: A purimspiltől Thália szentélyéig: Magyar Zsidó Szemle Új Folyam 2009-2010 6-7. 206-207.

Palotás Katalin: Üldözöttek színháza. Remény 2010. tavasz

Harsányi László: Az Országos Magyar Izraelta Közművelődési Egyesület és a Művészakció (1939-1944). Zempléni Múzsa, 2013. 3. szám

Basics Beatrix: Üldözött alkotók megsegítése - Az OMIKE akciója 1939-1944-ben. Múzeumcafé, 2013. 34. 39-43. p

Színházi levlap - Történelmi háttérrel     http://www.criticailapok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=37710%3Aszinhazi-levlap-1&catid=15%3A2009&Itemid=13

Harsányi László: Minerva a gettóban. Az OMIKE művészakciója, 1939-1944. Szeged, 2014. 7. 10-13.p

Gajdó Tamás:(Nem) véletlenül történt. Zsidó színházművészek emlékiratai 1939 és 1944 között. Jelenkor 2014. 6. szám

Mácsai János: Az OMIKE zenei előadásai 1939-1944. Magyar Zene 2014. 4. (441-453.p)

Harsányi László: Színház az egész kis világ. Criticai Lapok, 2015. 1-2. 3-9.p

Harsányi László: "Egyengessétek a sivatagban az Úrnak ösvényét..." (Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület /OMIKE/ működési 1908-1938 között) Múltunk 2015. 2.sz. 35-71.

Harsányi László: És (nem lehet) színész benne ...1. Criticai Lapok, 2015. 13. 18-22.p

Harsányi László: És (nem lehet) színész benne ...2. Criticai Lapok, 2016. 5-6. 7-10.p

Harsányi László: És (nem lehet) színész benne... 3. Criticai Lapok, 2016. 11-12. 7-14.p

Szabó Ferenc János: A magyar komolyzenei előadóművészet - intézmények, iskolák, egyéníségek http://www.zti.hu/index.php/hu/mza/mz-20/103-szabo-a-magyar-komolyzenei-eloadomuveszet

Harsányi László: Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület Hitvédelmi Szövetsége, 1930-1933. Zempléni Múzsa, XVIII. évfolyam 1. szám, 2018 tavasz 22-27.

Harsányi László: Fénypontok a homályban. Zempléni Múzsa  XIX. évfolyam 2019. nyár 5-19